bilibili送主播多少禮物可以觸發全直播間高能預警滾動公告?高能預警公告觸發方法

ADVERTISEMENT

bilibili送主播多少禮物可以觸發全直播間高能預警滾動公告?高能預警公告觸發方法

bilibili直播姬贈送主播不同的禮物會有不同的顯示哦,有連擊也會有全直播間的高能預警滾動公告哦!究竟贈送主播多少禮物可以觸發這個高能預警滾動彈幕,想試試的土豪來看下文吧。

bilibili送主播多少禮物可以觸發全直播間高能預警滾動公告

連擊50次或單次贈送超過450000瓜子的道具可以觸發【高能預警】全直播間滾動公告!

關鍵詞: bilibili 直播

ADVERTISEMENT