Linux下壓縮與解壓命令大全

ADVERTISEMENT

Linux下壓縮與解壓命令大全

本文為大家分享了Linux下壓縮與解壓縮命令,供大家參考,具體內容如下

【tar命令】

解壓:tar -zxvf FileName.tar

壓縮:tar -czvf FileName.tar DirName

【gz命令】

解壓1:gunzip FileName.gz

解壓2:gzip -d FileName.gz

壓縮:gzip FileName

.tar.gz 和 .tgz

解壓:tar -zxvf FileName.tar.gz

壓縮:tar -zcvf FileName.tar.gz DirName

壓縮多個文件:tar -zcvf FileName.tar.gz DirName1 DirName2 DirName3 …

ADVERTISEMENT

【bz2命令】

解壓1:bzip2 -d FileName.bz2

解壓2:bunzip2 FileName.bz2

壓縮: bzip2 -z FileName

.tar.bz2

解壓:tar -jxvf FileName.tar.bz2

壓縮:tar -jcvf FileName.tar.bz2 DirName

【bz命令】

解壓1:bzip2 -d FileName.bz

解壓2:bunzip2 FileName.bz

壓縮:未知

.tar.bz

ADVERTISEMENT

解壓:tar -jxvf FileName.tar.bz

【Z命令】

解壓:uncompress FileName.Z

壓縮:compress FileName

.tar.Z

解壓:tar -Zxvf FileName.tar.Z

壓縮:tar -Zcvf FileName.tar.Z DirName

【zip命令】

解壓:unzip FileName.zip

壓縮:zip FileName.zip DirName

解析

【五個獨立命令】

ADVERTISEMENT

壓縮解壓都要用到其中一個,可以和別的命令連用但只能用其中一個。

-c: 建立壓縮檔案

-x:解壓

-t:查看內容

-r:向壓縮歸檔文件末尾追加文件

-u:更新原壓縮包中的文件

【5個可選參數】

根據需要在壓縮或解壓檔案時可選的。

-z:有gzip屬性的

-j:有bz2屬性的

-Z:有compress屬性的

-v:顯示所有過程

-O:將文件解開到標準輸出

【1個必選參數】

-f: 使用檔案名字,切記,這個參數是最後一個參數,後面只能接檔案名。

以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持路飯。

本文地址:

ADVERTISEMENT